Collegebesluit 09-02-2021

Deze week publiceerde het college het besluit om eenmalig 10.000 euro subsidie toe te kennen aan de Stichting Culemborg Nieuws voor een experiment om de lokale journalistiek te versterken. Hieronder het voor Culemborg Nieuws relevante deel van het besluit.

Het vormgeven van een journalistieke samenwerking in Culemborg die, onafhankelijk van de gemeente, onderzoeksjournalistiek toepast op onderwerpen die leven in de samenleving/gemeentepolitiek.

Publicaties die hieruit voorkomen zijn gratis toegankelijk voor alle Culemborgers (122637/122643). Stichting Culemborg Nieuws stelt in en met de stad een onafhankelijke redactieraad samen. Een
redactieraad die ophaalt welke onderwerpen in de Culemborgse samenleving of gemeentepolitiek spelen. Onderwerpen die zich lenen voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Journalistiek die leidt tot een
publicatie die voor iedereen gratis toegankelijk is. Er zijn nog maar weinig gemeenten die hiermee ervaring hebben. Het gaat dus om een vernieuwend initiatief. Voor de uitvoering stelt het college aan de Stichting
Culemborg Nieuws eenmalig een bedrag van 10.000 euro beschikbaar.
Het college van de gemeente Culemborg besluit:

  1. De Stichting Culemborg Nieuws voor de periode 1 maart 2021 tot 1 maart 2022 een incidentele subsidie van 10.000 euro te verlenen voor uitvoering van het plan van aanpak waarmee zij invulling geven aan de
    randvoorwaarde kwaliteit lokale nieuwsvoorziening uit het raadsprogramma.
  2. Af te wijken van de gebruikelijke termijn in de Algemene Subsidieverordening Culemborg 2014, voor het indienen van een aanvraag van 13 weken voor aanvang beoogde activiteit, op basis van de
    hardheidsclausule in artikel 32.